Văn tế Phan Châu Trinh của Phan Bội Châu

Văn tế Phan Châu Trinh được Phan Bội Châu thảo khi đang bị giam lỏng ở Huế, bày tỏ tấm lòng tiếc thương của ông đối với nhà chí sĩ yêu nước.