Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp Phan Châu Trinh

Tóm tắt tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Phan Châu Trinh cho thấy ông là một sĩ phu yêu nước, có tư tưởng dân chủ sớm nhất Việt Nam.