Tác giả Chính Hữu và phong cách sáng tác trong thơ ông

Tác giả Chính Hữu là một nhà thơ có phong cách sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân khi chủ yếu viết về hình ảnh người lính và chiến tranh.