Pit put… Cheng choong – Dân ca Xơ Đăng

“Pit put… Cheng choong” là bài hát dân ca của dân tộc Xơ Đăng, miêu tả sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên khi lên nương làm rẫy.