Tục ngữ là gì? Các đặc điểm của tục ngữ Việt Nam

Tục ngữ là gì và các đặc điểm của tục ngữ Việt Nam là gì sẽ được Thế giới văn học làm rõ, giúp bạn hiểu hơn về thể loại văn học dân gian này.