Bút ký là gì? Đặc điểm của thể loại bút ký là gì?

Thế giới văn học sẽ cùng bạn làm sáng tỏ khái niệm bút ký là gì, và tìm hiểu xem các đặc điểm của thể loại bút ký văn học này là gì.