Khái quát về nền văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam cũng như văn học của các nước khác, bao gồm hai bộ phận lớn phát triển song song, đó là văn học dân gian và văn học viết.